Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vrij-Uitzicht.nl

  1. Toepassing
   • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten door vrij-uitzicht.
   • In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met vrij-uitzicht een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van de accommodatie.
   • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Vrij-uitzicht wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
   • Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
  1. Reserveringen

  2.1 Vrij-uitzicht neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

  2.2 Vrij-uitzicht behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgave van redenen – te weigeren een reservering in behandeling te nemen. 

  2.3 Indien vrij-uitzicht uw reservering in behandeling neemt, zendt vrij-uitzicht u een huurovereenkomst tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan vrij-uitzicht. U dient de huurovereenkomst na ontvangst te ondertekenen en per omgaande getekend retour te sturen, doch uiterlijk binnen een week na dagtekening.

  2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een huurovereenkomst/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met vrij-uitzicht, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

  2.5 Indien vrij-uitzicht de huurovereenkomst niet binnen 7 dagen na dagtekening retour heeft ontvangen, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst ongedaan te maken.

  1. Wijzigingen in de overeenkomst

  3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is vrij-uitzicht niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van vrij-uitzicht om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd.

  1. In -de -plaatsstelling

  4.1 Het is de huurder niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met vrij-uitzicht.

  4.2 Indien u en vrij-uitzicht zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover vrij-uitzicht voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

  1. Prijzen

  5.1 U bent aan vrij-uitzicht verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering.

  5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door vrij-uitzicht  is verzonden.

  1. Extra kosten

  6.1 U/de huurder is behalve de huurprijs ook kosten voor de eindschoonmaak €80,–en toeristenbelasting  €1,55 pp  verschuldigd.

  1. Betalingen

  7.1 Huursommen vermeerderd met in rekening gebrachte kosten, dienen voldaan te worden op het bankrekeningnummer dat vrij-uitzicht aangeeft. 50% van de huursom dient te worden voldaan binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/tevens factuur van de reservering van vrij-uitzicht. Het restant bedrag dient uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in vrij-uitzicht te zijn ontvangen, als vermeld in de bevestiging van de reservering.

  7.2 Bij reservering binnen 6 weken voor aanvang van uw verblijf dient het gehele verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen na dagtekening van de schriftelijke bevestiging overgemaakt te worden. Bij boekingen op de zeer korte termijn (korter dan 10 dagen voor aanvang van het verblijf) dient de gehele huursom per spoedoverboeking overgemaakt te worden. Het bedrag dient uiterlijk drie dagen voor aanvang van het verblijf op de rekening van vrij-uitzicht te staan. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan vrij-uitzicht u het gebruik van de accommodatie ontzeggen.

  7.3 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal vrij-uitzicht u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt vrij-uitzicht zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die vrij-uitzicht als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die vrij-uitzicht in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Vrij-uitzicht heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 11 van toepassing.

  7.4 Vrij-uitzicht heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

  1. Aankomst en vertrek

  8.1 Vrij-uitzicht kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 11.00 uur verlaten te zijn.

  8.2 Indien het gebruik van vrij-uitzicht eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten, tenzij u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en voldoet aan de daarin gestelde eisen.

  1. Reglementen

  9.1 Vrij-uitzicht mag door maximaal 8 personen bewoond worden.

  9.2 Het is niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.

  9.3 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan,  keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).

  9.4 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels heeft vrij-uitzicht het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van uit de accommodatie te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

  9.5 Huisdieren zijn toegestaan in overleg in vrij-uitzicht.

  9.6 Vrij-uitzicht is een niet-rokers accommodatie, roken is derhalve niet toegestaan.

  1. Breuk, vermissing

  10.1 De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed.

  10.2 Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan vrij-uitzicht en direct bij thuiskomst per bank te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

  1. Annuleringskosten

  11.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd:
  a. bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de reissom;
  b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 50% van de reissom;
  c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de reissom;
  d. bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle reissom.

  De annulering dient schriftelijk te geschieden. De in dit artikel bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden. We raden de huurder dringend aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

  1. Overmacht en wijzigen

  12.1 In het geval vrij-uitzicht al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (bijvoorbeeld een andere periode).

  12.2 Overmacht aan de zijde van vrij-uitzicht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van vrij-uitzicht, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

  12.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft vrij-uitzicht het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Vrij-uitzicht zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

  1. Opzegging

  13.1 Vrij-uitzicht heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

  1. Aansprakelijkheid

  14.1 Vrij-uitzicht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in vrij-uitzicht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van vrij-uitzicht.

  14.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijf- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten.  Vrij-uitzicht is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

  14.3 Vrij-uitzicht is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

  14.4 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan vrij-uitzicht ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het verblijf bevinden.

  14.5 U vrijwaart vrij-uitzicht voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in het verblijf bevinden.

  14.6 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

  1. Klachten

  15.1 Ondanks de zorg en de inspanning van vrij-uitzicht kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie direct telefonisch bij vrij-uitzicht te melden, op straffe van verval van rechten. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Vrij-uitzicht, Wierweg 10, 1774 NH Slootdorp. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.

  15.2 In geval van een tijdige melding van een tekortkoming zal vrij-uitzicht zich inspannen om deze op te heffen en als dat niet lukt en de tekortkoming is zodanig ernstig, dat het gebruik van de woning ernstig wordt belemmerd, heeft de huurder aanspraak op een alternatief onderkomen of passende schadeloosstelling.

  1. Toepasselijk recht

  16.1 Op de overeenkomst tussen u en vrij-uitzicht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  1. Algemeen

  17.1 Kennelijke druk en zetfouten binden vrij-uitzicht niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.

  17.2 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Dit bestand wordt alleen gebruikt door vrij-uitzicht voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over ons appartement te geven. Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten wij zullen hier dan rekening mee houden.